Природознавство, Географія

Учитель: Гридіна В.М.

Дата Клас Тема Завдання
12.05

2020

 

7-Б

 

Розділ VІ. Вплив людини на природу материків та океанів Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів За § 59 скласти опорний конспект. Усно відповісти на питання в кінці параграфа с. 294.

За бажанням учнів. с.294 «Давайте подумаем»

  7-А

 

 

 

Розділ VІ. Вплив людини на природу материків та океанів Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів За § 59 скласти опорний конспект. Усно відповісти на питання в кінці параграфа с. 294.

За бажанням учнів. с.294 «Давайте подумаем»

 

10-А

 

Підсумковий урок за розділами «Америка» «Африка», «Україна в міжнародному просторі» Пройти онлайн – тестування на сайті https://naurok.com.ua/test/geografiya/klas-10  за темою «Загальна характеристика країн Америки»
6-А Підсумковий урок за темами «Біосфера та грунти», «Природні комплекси», розділом «Планета людей»  Пройти онлайн – тестування на сайті https://naurok.com.ua/test/biosferata-grunti-prirodni-kompleksi-425287.  html
13.05

2020

8-Б Підсумковий урок за розділом ІV «Населен ня України та світу» Повторити §49-58. Виконати контрольну роботу за завданнями на с. 289
5-А

при

родо

знавство

Екосистеми Прочитати § 46, переглянути відеоурок на сайті        www.youtube.com › watch. 

Дати письмово відповіді на питання:

1.     Що таке екосиситема?

2.     Яка роль в екосистемі:

– рослин

– тварин

– грибів

– бактерій

  3. Скластии схему: Екосистеми природні і штучні. Дати визначення понять. Навести приклади.

 

8-А Підсумковий урок за розділом ІV «Населен ня України та світу» Повторити §49-58. Виконати контрольну роботу за завданнями на с. 289
9-А Аутсорсинг Опрацювати § 43, скласти конспект за планом:

1.     Що таке аутсорсинг.

2.     Переваги і недоліки аутсорсингу.

3.     ІТ – аутсорсинг.

4.     Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність.

5.     Країни-лідери на світовому ринку комп’ютерного програмування.

Виконати завдання 1-8 на с. 243

15.05

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-А

 

Повторення розділу І «Розвиток географіч них знань про Землю» Повторити § 1 – 7 с. 8-37.  Пройти онлайн – тестування на сайті https://naurok.com.ua/test/biosferata-grunti-prirodni-kompleksi-425287.  html
7-Б Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів Опрацювати § 60, скласти опорний конспект за планом:

1.     Чим викликане забруднення навколишнього середовища

2.     Види забруднення

3.     Основні джерела надходження забруднень

4.     Міжнародне співробітництво у розв’язанні екологічних проблем.

5.     Міжнародні організації з охорони природи.

7-А

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів Опрацювати § 60, скласти опорний конспект за планом:

6.     Чим викликане забруднення навколишнього середовища

7.     Види забруднення

8.     Основні джерела надходження забруднень

9.     Міжнародне співробітництво у розв’язанні екологічних проблем.

10.                       Міжнародні організації з охорони природи.

18.052020 8-Б Розділ V. Природа та населення свого адмі ністративного регіону. Тема1. Географічне положення, адмініст ративно-територіаль ний устрій, історія формування і розвит ку. Тема 2. Природа регіону Повторити §1-14 за підручником «Харківщинознавство» та конспектами в зошиті
5-А

при

родо

знавство

Тема 3. Людина на планеті Земля. Тема уроку: Людина – частина природи. Зв’язок людини з природою. Зміни в природі, що виника ють унаслідок природ них чинників і діяль ності людини Прочитати § 47, виписати «Підсумки» с. 216, усно відповісти на питання .
11-А Досвід реалізації планів сталого розвитку в різних країнах і стратегія збалансованого розвитку України. Повторити § 28 – 33 Пройти підсумкове онлайн – тестування на сайті https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-za-ii-semestr-zagalni-suspilno-geografichni-zakonomirnosti-svitu-suspilna-geografiya-ukra-ni-433640.html
9-А Розділ V. Глобальні проблеми людства. Опрацювати § 44 – 46. Скласти таблицю.

 

8-А Розділ V. Природа та населення свого адмі ністративного регіону. Тема1. Географічне положення, адмініст ративно-територіаль ний устрій, історія формування і розвит ку. Тема 2. Природа регіону Повторити §1-14 за підручником «Харківщинознавство» та конспектами в зошиті
19.052020 7-Б

 

 

Повторення розділу VІ «Вплив людини на природу материків та океанів» Пройти онлайн-тестування за темою https://naurok.com.ua/test/ekologichni-problemi-materikiv-i-okeaniv-433681.html
7-А Повторення розділу VІ «Вплив людини на природу материків та океанів» Пройти онлайн-тестування за темою https://naurok.com.ua/test/ekologichni-problemi-materikiv-i-okeaniv-433681.html
10-А Повторення курсу «Географія: регіони та країни» Виконати підсумкову контрольну роботу https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-z-geografi-10-klas-za-rik-432973.html
6-А Повторення розділу ІІ «Земля на плані та карті» Виконати підсумкову контрольну роботу https://naurok.com.ua/test/tematichne-ocinyuvannya-navchalnih-dosyagnen-uchniv-za-ii-semestr-432844.html
20.052020 8-Б Тема 3. Населення регіону Повторити §42-43 за підручником «Харківщинознавство» . Виконати підсумкову контрольну роботу https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-naselennya-ukra-ni-i-svitu-429512.html
5-А

при

родо

знавство

Екологічні проблеми та їх розв’язування. Охорона природи. Червона книга Украї ни. Заповідники, заказники, націона льні парки та їх значення для збере ження природи Землі. Прочитати §48-50, виконати практичну роботу « Складання Червоної книги своєї місцевості»

Завдання за бажанням учнів. Виконати міні-проект «Чи не перетвориться Земля на пустелю? Будь природі другом!»

8-А Тема 3. Населення регіону Повторити §42-43 за підручником «Харківщинознавство» . Виконати підсумкову контрольну роботу https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-naselennya-ukra-ni-i-svitu-429512.html
9-А Сталий розвиток – стратегія людства на ХХІ століття Опрацювати §47

Завдання за бажанням учнів. Провести дослідження «Прояв глобальних проблем у своєму регіоні».

22.05

2020

6-А Повторення курсу «Загальна географія» Робота зі словником понять і термінів. Контрольна робота.
7-А Повторення курсу «Материки та океани» Робота зі словником понять і термінів. Контрольна робота. https://naurok.com.ua/test/pidsumkova-kontrolna-robota-426708.html
7-Б Повторення курсу «Материки та океани» Робота зі словником понять і термінів. Контрольна робота. https://naurok.com.ua/test/pidsumkova-kontrolna-robota-426708.html

 

Дата Клас Тема Завдання
27.04.2020

 

5-А

при

родо

знавство

Ґрунтове середовище життя. Пристосування живих організмів до життя у ґрунті

 

 

 

Опрацювати § 44. Виписати «Підсумки».

За бажанням учнів. Виконати завдання 6 на с. 199.

8-Б

 

Національний склад населення України: особливості та регіо нальні відмінності. Національні меншини та етнічні групи, основні райони їх розселення Опрацювати § 51, скласти опорний конспект за темою.

За бажанням учнів. Записати  в зошиті повідомлення про основні теорії походження українців та  стислий зміст цих теорій (дивись ст.279)

11-А

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Населення України. Практична робота 9 Опрацювати § 29, скласти конспект до нього

Для підготовки до ЗНО з географії:

Вибрати 10 завдань з тестів ЗНО попередніх років за темою «Населення України», у тому числі завдання на відповідність та задачі, дати на них відповіді.

9-А

 

 

 

Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу. Країни світу з найбільшою кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО

 

 

Опрацювати § 39 до кінця, заповнити таблицю:

 

Туристичні регіони світу Країни, що входять до складу регіону Основні об’єкти світової спад щини ЮНЕСКО

За бажанням учнів. Підготувати повідомлення про одне з семи чудес світу с.221

8-А

 

Національний склад населення України: особливості та регіо нальні відмінності. Національні меншини та етнічні групи, основні райони їх розселення Опрацювати § 51, скласти опорний конспект за темою.

За бажанням учнів. Записати  в зошиті повідомлення про основні теорії походження українців та  стислий зміст цих теорій (дивись ст.279)

28.04

2020

 

7-Б

 

Тема 3. Індійський океан За § 57 заповнити  відповідну колонку таблиці. Виконати практичну роботу 12 на контурній карті с. 282
7-А

 

 

 

Тема 3. Індійський океан За § 57 заповнити  відповідну колонку таблиці. Виконати практичну роботу 12 на контурній карті с. 282
 

10-А

 

Підсумковий урок за розділом V. «Африка» За підручником В.В. Безуглого і Г.О. Лисичарової (https://pidruchnyk.com.ua/1365-geografiya-bezugliy-10-klas.html) пройти тестування з теми «Африка» ст. 180-181
6-А Тема 2. Держави світу.

Практична робота 8. Позначення на контур ній карті кордонів най більших держав у різ них частинах світу та їхніх столиць

Прочитати § 61, переглянути презентацію на сайті  https://vseosvita.ua/library/derzavi-svitu-najbilsi-za-ploseu-ta-ciselnistu-naselenna-derzavi-svitu-16431.html

В зошиті для практичних робіт виконати практичну роботу 8.

29.04

2020

8-Б Тема 4. Релігійний склад населення. Опрацювати § 57 с. 280-284, скласти конспект за планом:

1.     Релігія як явище культури.

2.     Світові релігії.

3.     Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні.

За бажанням учнів. Використовуючи Інтернет-джерела, підготуйте презентацію про видатні релігійні святині України (дивись с. 284)

5-А

при

родо

знавство

Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Чинники середовища Опрацювати § 40, виписати «Підсумки» с. 176, усно відповісти на питання «Перевір свої знання» с.176
8-А Тема 4. Релігійний склад населення. Опрацювати § 57 с. 280-284, скласти конспект за планом:

4.     Релігія як явище культури.

5.     Світові релігії.

6.     Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні.

За бажанням учнів. Використовуючи Інтернет-джерела, підготуйте презентацію про видатні релігійні святині України (дивись с. 284)

9-А Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я Опрацювати § 41, скласти конспект за планом:

1.     Роль науки і освіти в суспільстві

2.     Особливості наукової й освітньої діяльності

3.     Форми просторової організації наукових досліджень та освіти: технополіси, технопарки.

4.     Найвідоміші наукові центри у світі та Україні.

5.     Охорона здоров’я.

6.     Найвідоміші центри охорони здоров’я в Україні та світі.

За бажанням учнів.  Виконати завдання «Шукайте в Інтернеті» на с. 232

04.05

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-А

при

родо

знавство

Вплив на організми чинників живої природи Прочитати § 45 с. 199-202 та «Сторінка ерудита» с.205. Відповісти письмово на питання 1,2,3 «Перевір свої знання» на с. 205
8-Б Тема 5. Зайнятість населення в світі й Україні. Тема уроку: Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів. Економічно активне населення. Опрацювати § 58, виписати в зошит і вивчити визначення понять: трудові ресурси, економічно активне населення, зайняті, безробітні. Письмово виконати завдання 3 на с. 288.
11-А

 

 

 

 

 

Тема 3. Економіка України в міжнарод ному поділі праці. Практична робота 10 Аналіз секторальної структури економіки України. Опрацювати § 30-33.  Виконати практичну роботу10  в зошиті для практичних робіт
10-А

 

Розділ VІ. Україна в міжнародному просторі.

Тема 1. Україна в геополітичному вимірі

Опрацювати § 44, скласти конспект за планом:

1.     Геополітична структура сучасного світу.

2.     Місце України на сучасній геополітичній карті світу.

3.     Основні вектори сучасної української геополітики

За бажанням учнів.  Виконати завдання 7 на с. 248

 

8-А

Тема 5. Зайнятість населення в світі й Україні. Тема уроку: Трудові ресурси. Кіль кість і якість трудових ресурсів. Економічно активне населення. Опрацювати § 58, виписати в зошит і вивчити визначення понять: трудові ресурси, економічно активне населення, зайняті, безробітні. Письмово виконати завдання 3 на с. 288.
05.05

2020

7-Б

 

Тема 4. Північний Льодовитий океан За § 58 заповнити  відповідну колонку таблиці. Виконати практичну роботу 12 на контурній карті с. 288. Повторити розділ V «Океани»
7-А

 

 

Тема 4. Північний Льодовитий океан За § 58 заповнити  відповідну колонку таблиці. Виконати практичну роботу 12 на контурній карті с. 288. Повторити розділ V «Океани»
 

10-А

 

Тема 2. Україна в системі глобальних економічних відносин За матеріалами § 45скласти стислий опорний конспект за планом:

1.     Просторові аспекти міжнародних економічних зв’язків України з регіонами та країнами світу:

–         зовнішня торгівля товарами;

–         транспортні послуги;

–         туристичні послуги;

–         прямі іноземні інвестиції;

–         науково-технічне співробітництво.

2.     Великі ТНК в Україні.

3.     Участь України в процесах європейської економічної інтеграції.

4.     Місце України в системі глобальних економічних відносин у контексті сталого розвитку.

За бажанням учнів.  Виконати завдання 6 або 7 на с. 254

6-А Тема 3. Вплив людини на природу. Прочитати § 62.  Користуючись текстом підручника та додатковими джерелами інформації, записати стислі відповіді за планом:

1.     Зміни  компонентів географічної оболонки під впливом людської діяльності:

–         зміни в літосфері

–         зміни в атмосфері

–         зміни в гідросфері

–         зміни в біосфері

2.     Зміни природних комплексів Землі

3.     Забруднення довкілля та його охорона.

06.052020 8-Б Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення. Усно виконати завдання на с.288. Підготуватись до контрольної роботи за розділом ІV «Населення України та світу»:

–  повторити § 49-58

–  вивчити визначення понять з кожної теми розділу.

5-А

при

родо

знавство

Взаємозв’язок між організмами. Співісну вання організмів. Угруповання. Прочитати § 62 с.203-204. Виконати завдання 4,5 письмово в зошиті.
8-А Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення. Усно виконати завдання на с.288. Підготуватись до контрольної роботи за розділом ІV «Населення України та світу»:

–  повторити § 49-58

–  вивчити визначення понять з кожної теми розділу.

9-А Тема 5. Фінансові послуги. Комп’ютерне програмування Опрацювати § 42.Скласти стислий конспект за планом:

1.Фінансові послуги.

2. Світові центри банківсько-фінансової діяльності.

3. Вплив глобалізації на розміщення фінансових установ.

4. Країни-офшори.

5. Особливості розміщення фінансових установ в Україні

За бажанням учнів.  Виконати завдання «Шукайте в Інтернеті» на с. 238

08.05.2020 7-А

 

 

Підсумковий урок за розділом V «Океани» Пройти онлайн-тестування «Океани» на сайті https://naurok.com.ua/test/okeani-320905.html  (24 завдання)
7-Б Підсумковий урок за розділом V «Океани» Пройти онлайн-тестування «Океани» на сайті https://naurok.com.ua/test/okeani-320905.html  (24 завдання)
6-А Дослідження. Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів Виконати дослідження в зошиті для практичних робіт. Дивись с.250 підручника.

Природознавство, 5-Б клас, учитель Карман Д.В.

Фотоотчет о выполненном д/з отправлять на e-mail: ksrman.1990@gmail.com

Дата Клас Тема Завдання
11.05 5-Б Екологічні проблеми та їх розв’язання. 1)      Прочитати §48

2)      Переглянути відео за посиланням – https://www.youtube.com/watch?v=GrfNsvDe_zg

3)      Дати письмову відповідь на питання:

–          Яких заходів вживає людство для подолання екологічних проблем.

13.05 5-Б Охорона природи. Червона книга України. 1)      Прочитати §49

2)      Переглянути відео за посиланням – https://www.youtube.com/watch?v=yq7Skv3Hbrs

3)      За допомогою посилань:

–          https://redbook-ua.org/ru/plants/region/harkivska

–          https://redbook-ua.org/ru/animals/region/harkivska

скласти  список видів рослин та тварин занесених до Червоної книги Харківської області (по 5 видів кожної групи організмів)

18.05 5-Б Заповідники, заказники, національні парки та їхнє значення для збереження природи Землі. 1)      Прочитати §50

2)      Дати письмові відповіді на питання 1-3 с.231

20.05 5-Б Узагальнення знань з теми «Людина на планеті Земля». 1)      Виконати тест за посиланням (до 22.05)- https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=420532 (будьте обережними зі смартфонами, ви маєте лише одну спробу)
Дата Клас Тема Завдання
27.04 5-Б Узагальнення знань з теми: «Планета Земля як середовище життя організмів». 1)         Повторити §35 – 46

2)         Виконати тест за посиланням – https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=969605

29.04 5-Б Людина – частина природи. Зв’язок людини з природою 1)   Прочитати §47

2)   Переглянути відео за посиланням – https://www.youtube.com/watch?v=iADQf8rFK3s

3)   Поспілкуйтеся з дорослими членам ваших родин і з’ясуйте, що у вашому природному оточенні за останні роки змінилося під впливом природи, а що – під впливом господарської діяльності людини. Отриману інформацію запишіть у зошит.

4)   Поясніть вислів: «Людина – частина природи»

 

До 24.04.2020

Тема: Наземно-повітряне середовище.

  1. Прочитати §42
  2. Переглянути презентацію (в групі Viber)
  3. Заповнити таблицю

 Тема: Водне середовище життя

  1. Прочитати §43
  2. Виконати в зошитах завдання №5 с.193

 Тема: Ґрунтове середовище життя

  1. Прочитати §44
  2. Виконати в зошитах завдання №6 с.199

 Тема: Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами

  1. 04.20 о 13.00 прийняти участь в онлайн-уроці за посиланням – https://us04web.zoom.us/j/587723614?pwd=a2l5TmdubDV1U1ZFRytxWUMwcFczdz09
  2. Прочитати §45
  3. Виписати та вивчити терміни

 

План роботи з географії, природознавства на період з 06.04.2020по 24.04.2020

Учитель: Гридіна В.М., Viber и скайп по тел. 0951219750

Дата Клас Тема Завдання
06.042020

 

5-А

при

родо

знавство

Різноманітність організмів бактерій

 

 

 

 

Опрацювати § 39. Виписати ознаки бактерій.

За бажанням учнів. Створити міні-проект «Бактерії корисні та шкідливі» ст.171

 

8-Б

 

Механічний рух населення

 

Опрацювати § 51, скласти опорну схему за темою. Виконати  в зошиті практичну роботу12 с.253
11-А

 

 

 

 

 

 

Політична географія та геополітика Опрацювати § 27, скласти конспект до нього

Для підготовки до ЗНО з географії:

Пройти онлайн-тестування за тестом ЗНО 2018 (Основна сесія), проаналізувати результат, записати номери завдань, у яких була помилка.

9-А

 

 

 

Транспорт світу

 

 

 

Опрацювати § 35, заповнити таблицю:

 

Види транспорту Переваги виду транспорту Недоліки виду транспорту Країни-лідери за розвитком
1.Залізничний

2…

8-А

 

Механічний рух населення

 

Опрацювати § 51, скласти опорну схему за темою. Виконати  в зошиті практичну роботу12 с.253
07.04

2020

 

7-Б

 

 

 

 

Найбільші держави Європи. Зв’язки України з країнами Європи.  Практична робота 10. Позначен ня на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії. Прочитати § 51-53, користуючись текстом підручника, підготувати презентацію однієї з країн Європи (5-7 слайдів) в електронному або паперовому вигляді.

Виконати Практичну роботу 10 (країни Європи), дивись с.239 підручника

 

7-А

 

 

 

 

Найбільші держави Європи. Зв’язки України з країнами Європи.  Практична робота 10. Позначен ня на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії. Прочитати § 51-52, користуючись текстом підручника, підготувати презентацію однієї з країн Європи (5-7 слайдів) в електронному або паперовому вигляді.

Виконати Практичну роботу 10 (закінчення), дивись с.239 підручника

 

10

 

Розділ V.  Африка. Тема1. Загальна характеристика Африки.  Практична робота 7. Позначення на контурній карті Африки основних районів видобування нафти, залізних, мідних та алюмінієвих руд, центрів їх переробки,  основних транспортних магістралей та портів експортування За §39- 40 скласти план-конспект, усно виконати завдання на с.222. Виконати Практичну роботу 7 в зошиті для практичних робіт
6 Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинний і тваринний світ суходолу та океану. Повторити § 54-55, доповнити таблицю прикладами

Позитивний вплив діяльності людини Негативний вплив діяльності людини
08.04

2020

8-Б Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі й Україні Опрацювати § 52 с.254-255, скласти конспект за планом:

1.     Розміщення населення світу.

2.     Формула середньої густоти населення

3.     Середня густота населення в світі та в Україні

4.     Країни і регіони з найбільшою та найменшою густотою населення

5.     Області України з найбільшою та найменшою густотою населення (мал.197 с.255)

5-А

при

родо

знавство

Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Чинники середовища Опрацювати § 40, виписати «Підсумки» с. 176, усно відповісти на питання «Перевір свої знання» с.176
8-А Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі й Україні Опрацювати § 52 с.254-255, скласти конспект за планом:

6.     Розміщення населення світу.

7.     Формула середньої густоти населення

8.     Середня густота населення в світі та в Україні

9.     Країни і регіони з найбільшою та найменшою густотою населення

10.                       Області України з найбільшою та найменшою густотою населення (мал.197 с.255)

9-А Тема 2. Торгівля Опрацювати § 37 -38, скласти конспект за планом:

1.     Торгівля як вид послуг

2.     Форми торгівлі

3.     Показники зовнішньої торгівлі

4.     Торгівля в Україні

5.     Обсяги та структура експорту і імпорту (таблиця)

6.     Чинники концентрації роздрібної торгівлі в населених пунктах, регіонах.

10.04

2020

6-А Тема 5.  Природні комплекси

Тема уроку: Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків компонентів природи. Практична робота 7. Складання опису  одного з природних комплексів своєї місцевості (за типовим планом)

Опрацювати § 56, мал. 260 с.221- в зошит;

в зошиті для практичних робіт виконати Практичну роботу 7.

7-А Найбільші держави Азії. Зв’язки України з країнами Азії.  Прак тична робота 10. По значення на контурній карті назв географіч них об’єктів Євразії. Повторити § 51, прочитати §53, користуючись текстом підручника, підготувати презентацію однієї з країн Азії (5-7 слайдів) в електронному або паперовому вигляді.

Виконати Практичну роботу 10 (країни Азії), дивись с.239 підручника

7-Б Найбільші держави Азії. Зв’язки України з країнами Азії.  Прак тична робота 10. По значення на контурній карті назв географіч них об’єктів Євразії. Повторити § 51, прочитати §53, користуючись текстом підручника, підготувати презентацію однієї з країн Азії (5-7 слайдів) в електронному або паперовому вигляді.

Виконати Практичну роботу 10 (країни Азії), дивись с.239 підручника

13.04

2020

5-А

при

родо

знавство

Вплив на організми чинників неживої природи. Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища. Опрацювати § 41, виписати «Підсумки» с.182, скласти кросворд на тему «Чинники неживої природи й організми»
8-Б

 

Міські і сільські населені пункти. Критерії їх  розме жування в Україні та країнах світу. Класи фікація міст за кіль кістю населення та функціями. Міське і сільське населення. Опрацювати § 52, с. 256-257, скласти схему «Населені пункти», прочитати §53, таблицю 11 с. 258 накреслити в зошиті і доповнити 4 колонкою – Приклади міст
11-А

 

 

 

 

 

 

Розділ ІV. Суспільна географія України. Тема 1 . Українська держава. Тема уроку: Українська держава іі територія держави Ук раїни. Політико-гео графічне положення України: глобальне, регіональне, сусідсь ке. Політико-економіч на оцінка державного кордону України. Ре формування адмініст ративно-територіаль ного устрою України. Опрацювати § 28, скласти добірку тестових завдань за темою в електронному вигляді чи в зошиті, використовуючи тести ЗНО попередніх років
10-А

 

 

 

Вторинний сектор еко номіки. Особливо сті розміщення промисло вих центрів у регіоні. Третинний сектор еко номіки: особливості становлення і законо мірності розміщення. Найважливіші міжна родні транспортні магі стралі, вузли. Турис тичні райони. Нерівно мірність економічного розвитку субрегіонів Африки. Особливості їх участі в міжнарод ному поділі праці. Зв’я зки України з краї нами Африки Опрацювати § 41, виконати завдання на с. 222, використовуючи Інтернет-ресурс (https://en.Wikipedia.org/wiki/Sierra_Leone)
8-А

 

Міські і сільські населені пункти. Критерії їх  розме жування в Україні та країнах світу. Класи фікація міст за кіль кістю населення та функціями. Міське і сільське населення. Опрацювати § 52, с. 256-257, скласти схему «Населені пункти», прочитати §53, таблицю 11 с. 258 накреслити в зошиті і доповнити 4 колонкою – Приклади міст
14.042020 7-Б Підсумковий урок за темою «Євразія» Повторити §40-53, виконати тест за темою https://naurok.com.ua/profile/298742

 

7-А Підсумковий урок за темою «Євразія» Повторити §40-53, виконати тест за темою https://naurok.com.ua/profile/298742

 

10-А Єгипет Опрацювати § 42, скласти таблицю-конспект за типовим планом

За бажанням. Використовуючи Інтернет-ресурс, проведіть дослідження №26 за темою «Три кити економіки Єгипту…» (в зошиті для практичних робіт )

6-А Географічна оболонка – найбільший природ ний комплекс Землі, її межі та властивості Опрацювати § 57 , виписати визначення поняття «географічна оболонка», намалювати схему «Межі географічної оболонки»,  виконати завдання «Попрацюйте в групі» с. 226, заповнивши таблицю про всі закономірності
15.04 8-Б

 

 

Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Мі ські агломерації. Мега поліси. Світові міста. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні та світі. Суб урбанізація. Хибна урбанізація. Прочитати § 53-54, скласти словничок з визначення понять: урбанізація, міські агломерації, мегаполіси, світові міста, субурбанізація, хибна урбанізація.

Виконати завдання на с.263, 269

 

За бажанням :заповнити табл.15 с.269

5-А при

родознавство

Наземно – повітряне середовище, присто сування живих орга нізмів до життя у ньому Прочитати § 42, виписати «Підсумки» с. 186, провести дослідження с. 187 «Сторінка природодослідника», усно відповісти на питання с. 187
8-А Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Мі ські агломерації. Мега поліси. Світові міста. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні та світі. Суб урбанізація. Хибна урбанізація. Прочитати § 53-54, скласти словничок з визначення понять: урбанізація, міські агломерації, мегаполіси, світові міста, субурбанізація, хибна урбанізація.

Виконати завдання на с.263, 269

 

За бажанням :заповнити табл.15 с.269

9-А  Світовий ринок това рів і послуг. Основні напрями зовнішньо торговельних зв’язків. Світова організація торгівлі. Регіональні зони вільної торгівлі.

 

Опрацювати §39
17.042020 6-А Природні зони Землі, їх особливості Опрацювати §58, виконати завдання на с. 231 письмово.
7-А Розділ V.  Океани. Тема1 Тихий океан. Тема уроку:

Географічне положен ня Тихого океану. Ре льєф дна. Клімат і во ди.Органічний світ і природні ресурси

Прочитати §54, заповнити другу колонку таблиці. План на с.257

 

 

План Тихий океан Атлантичний океан Індійський океан Північний Льодовит

ий океан

Географ. Положення
Рельєф дна

Виконати Практичну роботу 12 на контурній карті с.262

7-Б Розділ V.  Океани. Тема1 Тихий океан. Тема уроку:

Географічне положен ня Тихого океану. Ре льєф дна. Клімат і во ди.Органічний світ і природні ресурси

Прочитати §54,55  заповнити другу колонку таблиці. План на с.257

 

 

План Тихий океан Атлантичний океан Індійський океан Північний Льодовит

ий океан

Географ. Положення
Рельєф дна

Виконати Практичну роботу 12 на контурній карті с.262

21.04 7-Б Острови в Тихому океані, їх походження і природні особивості. Охорона природи океа ну. Вплив океану на життєдіяльність лю дей прилеглих мате риків Опрацювати §55 (2), Виконати Практичну роботу 12 на контурній карті с.267 (продовження)
7.А Острови в Тихому океані, їх походження і природні особивості. Охорона природи океа ну. Вплив океану на життєдіяльність лю дей прилеглих мате риків Опрацювати §55 (2), Виконати Практичну роботу 12 на контурній карті с.267 (продовження)
10-А ПАР Опрацювати § 43, скласти таблицю-конспект за типовим планом

За бажанням. Використовуючи Інтернет-ресурс, проведіть дослідження №27 за темою «ПАР серед країн Африки» або №28 «ПАР: одна держава – три столиці»

6-А Розділ ІV.  Планета людей. Тема 1. Кіль кість і розміщення населення на Землі. Тема уроку: Кількість населення Землі. Роз селення населення на Землі, його густота. Найбільш заселені території земної кулі Опрацювати § 59, виконати завдання с.235, використовуючи  Інтернет-джерела (country meters)
22.04

2020

8-Б Тема 3. Етнічний склад населення.

Етноси. Найпошире ніші мовні сім’ї. Одно національні та багато національні країни

Опрацювати § 55, скласти опорний конспект до нього.
5-А при

родознавство

Водне середовище життя. Пристосування організмів до життя у воді Прочитати § 43, виписати «Підсумки», виконати завдання на с. 193
8-А Тема 3. Етнічний склад населення.

Етноси. Найпошире ніші мовні сім’ї. Одно національні та багато національні країни

Опрацювати § 55, скласти опорний конспект до нього.
9-А  Тема 3.Туризм

Туризм як складник національної економі ки, його види. Чинни ки розвитку туризму в регіоні, країні. Турис тична інфраструкту ра.Туризм в Україні. Особливості природ них рекреаційних ресу рсів. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Туристичні райони в Україні

Опрацювати §39 с.216-219, §40, скласти опору за темою в зошит. Використовуючи інтернет-джерела підготуйте презентацію одного з об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Укаїні (не більше 10 слайдів).
24.042020 6-А Людські раси. Дослід ження Миколи Міклу хо-Маклая. Найчи сельніші народи світу Прочитати § 60, виписати головне с.241. Підготувати повідомлення про дослідження М.Міклухо-Маклая.
7-А Тема 2 Атлантичний океан За § 56 заповнити  відповідну колонку таблиці. Виконати Практичну роботу 12 на контурній карті с.274
7-Б Тема 2 Атлантичний океан За § 56 заповнити  відповідну колонку таблиці. Виконати Практичну роботу 12 на контурній карті с.274

 

Інтернет-ресурси, що використовуються для реалізації дистанційного навчання здобувачів освіти з предмета географія

 

Назва сайту Опис
1 https://videouroki.net/blog/geografiya/2-free_video/

 

https://interneturok.ru/subject/geografy

 

https://www.youtube.com/watch?v=H8COTMhVcwI

 

Відео-уроки за темами
2 https://www.youtube.com/watch?v=2ANuicQLREM

 

Мультимедійні уроки
3 https://naurok.com.ua/profile/298742

 

https://vseosvita.ua/

Онлайн тести

 

 

5 класи  прочитати параграфи 35- 38

6 клас опрацювати параграфи 49-53, скласти опорні конспекти до них

7 класи за параграфами 47-49, скласти таблицю «Природні зони Євразії»

8  класи прочитати параграфи 46-48, виконати тест на с.235

9 клас прочитати параграфи 34-36,  виконати тест на с.187

10 клас скласти опорні конспекти за параграфами 35-38, виконати практичну роботу №6 порівняльна характеристика машинобудування США, Канади, Бразилії

11 клас  скласти опорні конспекти за параграфами 23-26