Методична робота

Педагогічний колектив закладу у 2023/2024 навчальному  році   працює  над такими темами:

 

ОСНОВНА ТЕМА Створення умов для соціалізації особистості, формування її життєвих компетентностей.
МЕТОДИЧНА ТЕМА Підвищення професійної компетентності вчителів, враховуючи сучасні педагогічні технології, методити та сучасні технічні засоби
ВИХОВНА  ТЕМА Формування компетентностей, ціннісних ставлень і суджень дітей та учнівської молоді, необхідних для успішної самореалізації як «особистість – цілісна, всебічно розвинена й здатна до критичного мислення, патріот з активною позицією, новатор, здатний змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя»
УПРАВЛІНСЬКА ТЕМА Демократизація внутрішкільного контролю в умовах школи нового типу.

 

Місія   ліцею–   створення          умов      для всебічного розвитку особистості, творчої самореалізації учнів;

забезпечення якісної освітньої підготовки учнів на рівні (або вище) державних освітніх стандартів з метою здобуття їхньої конкурентоспроможності, працевлаштування, самовизначення.

Мета: Побудова єдиного інформаційного освітнього простору, який максимально сприятиме становленню випускника як компетентної, соціально інтегрованої та мобільної особистості.

Питання планування, організації, стимулювання і контролю діяльності, пов’язаної з удосконаленням педагогічної майстерності вчителів, мають у своїй сукупності створювати певну систему методичного управління педагогічним колективом школи, побудованої на певних принципах. Ці принципи забезпечують у методичній роботі цілеспрямованість, комплексність, послідовність і перспективність.

Пріоритетні напрями удосконалення освітнього процесу в закладі:

 • впровадження в практику державного стандарту освіти відповідно до Закону України “Про повну загальну середню освіту”, передових ідей освітньої реформи та Національної доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, концепції профільного навчання;
 • науково-методичне забезпечення освітньо-кваліфікаційних рівні педагогічних працівників;
 • упровадження інтерактивних технологій навчання;
 • удосконалення педагогічної майстерності вчителів;
 • застосування інноваційних форм контролю за якістю знань, умінь, навичок;
 • глибоке вивчення індивідуальних особистостей учнів, із наступною диференціацією навчання і виховання;
 • орієнтація виховної діяльності школи на всебічний розвиток особистості, її здібностей і талантів.
 • підвищення якості освітніх послуг;
 • запровадження в школі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання;
 • забезпечення ефективної взаємодії та співпраці всіх учасників освітнього процесу;
 • активізація діяльності школи в освітньому просторі.

Першочергові заходи з виконання пріорітетних завдань Введенського ліцею на 2023/2024 навчальний рік

 • забезпечити безперервний освітній процес у закладі та охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням з урахуванням попиту в освітніх послугах;
 • створення позитивної мотивації до засвоєння знань;сприяння інтелектуальному, моральному, соціокультурному та естетичному розвиткові особистості;
 • розвиток розумових здібностей учнів, їх емоційно-вольової сфери, пізнавальної активності та самостійності, здатності до творчості, самовираження і спілкування;
 • розвиток навичок взаємодії у сім’ї, колективі, суспільстві шляхом активного спілкування із соціальним оточенням, накопичення досвіду комунікативної діяльності, дотримання правил толерантної поведінки, співпереживання і солідарності з іншими людьми у різноманітних життєвих ситуаціях;
 • використання у повсякденному житті досвіду здоров’язбережувальної діяльності для власного     здоров’я та здоров’я інших людей. (директор, адміністрація, співробітники).

Навчальна робота

1.Підвищити результативність участі в предметних олімпіадах і конкурсах. (ЗДНВР, вчителі – предметники)

 1. Здійснювати підтримку і педагогічний супровід обдарованих дітей. (ЗДНВР, ЗДВР, учителі – предметними, класні керівники)
 2. Підвищити відповідальність у веденні шкільної документації з метою зниження кількості порушень.(ЗДНВР)
 3. У старшій школі впроваджувати профільне навчання: 10 клас – універсальний, 11 клас – суспільно-гуманітарний напрям (історичний профіль).

Виховна та соціальна робота

 1. Забезпечити безумовне виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників НВП. (ЗДВР, класні керівники).
 2. Виховувати дітей у дусі любові до Батьківщини, родини, школи.(ЗДВР, класні керівники).
 3. Продовжувати профілактичну роботу з правового виховання. (ШРПП, класні керівники).
 4. Виховання гуманної, соціально активної особистості, яка усвідомлює свою належність до етносоціального та соціально-культурного середовища, здатна розуміти значення життя як найвищої цінності.(ЗДВР, класні керівники)
 5. Виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя.(ЗДВР, класні керівники).

Методична робота

 1. Вивчення, творче використання всіх нормативних програмно-методичних документів, досягнень і рекомендацій психолого-педагогічної науки; методики виховання, психології, етики, формування в молодих учителів посадових умінь і навичок. (ЗДНВР)
 2. Здійснення заходів щодо підвищення культури співробітництва педагогів різних поколінь. (ЗДНВР)
 3. Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності педагогів та здійснення керівництва їх творчою діяльністю. (ЗДНВР)
 4. Посилення мотивації педагогів на освоєння інноваційних педагогічних технологій навчання і виховання.
 5. Удосконалення та активізація роботи з обдарованими дітьми.
 6. Продовжити ділитися досвідом  у Фестивалі «добрих практик».

Господарча діяльність (Завідувач господарством)

1.Скласти загальношкільний план оновлення матеріальної бази та ремонту учбових кабінетів, харчоблоку.

2.Вжити всіх необхідних заходів із забезпечення економного споживання енергоресурсів.

Адміністративна діяльність

Забезпечити адекватну оцінку особистого внеску кожного співробітника до результатів роботи. (Адміністрація, ПК)

Основні напрями роботи закладу:

 • дотримання навчальним закладом вимог державних стандартів освіти;
 • якість підготовки навчальним закладом учнів;
 • організація у навчальному закладі навчально-виховної, навчально-методичної і наукової роботи;
 • ефективність використання навчальним закладом педагогічного та науково- педагогічного потенціалу;
 • забезпечення розвитку та ефективність використання навчальним закладом матеріально-технічної бази;
 • брати участь у районних та обласних проектах.

Перспективний план впровадження проектів:

 • Створення нових класів НУШ із забезпеченням комп’ютерною технікою;
 • Створення хіміко-біологічної лабораторії;
 • Створення лінгафонного кабінету;
 • Забезпечення всіх кабінетів комп’ютерною технікою: 1 кабінет = 1 ноутбук + 1 проектор;
 • Оновлення комп’ютерного кабінету;
 • Енергозбереження (заміна освітлення у кабінетах та в коридорах на енергозберігаючі носії, заміна 48 вікон);
 • Обладнання шкільного дворика;
 • Безпека та облаштування шкільного подвір’я, оновлення огорожі території закладу;
 • Капітальний ремонт душових кабінок та роздягалень в приміщенні спортивного залу;
 • Ремонт в бібліотеці.