Статут закладу

СТАТУТ

Комунального закладу “Введенський ліцей”

Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Комунальний заклад «Введенський  ліцей»  Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області  (далі – Введенський  ліцей) – комунальний заклад Новопокровської селищної ради. Засновником Введенського ліцею є селищна рада (далі – Засновник).

Юридична адреса Новопокровської селищної ради: 63523, Харківська область, Чугуївський район, смт Новопокровка, вул. Дворянська, буд. 9 А

1.2. Уповноваженим органом управління Введенського ліцею є Відділ освіти, культури, спорту та молоді Новопокровської селищної ради (далі –  Орган управління).

1.3. Юридична адреса Введенського ліцею: 63520 Харківська область, Чугуївський район, смт Введенка, вул. Олега Горбачова, буд. 150

1.4. Назва закладу загальної середньої освіти:

1.4.1. Повна назва: Комунальний заклад «Введенський ліцей»  Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області.

1.4.2. Скорочена назва: Введенський ліцей.

1.5. Введенський ліцей є юридичною особою, має статут неприбуткової установи, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може мати самостійний баланс, рахунки в установах банків, за рішенням засновника фінансове обслуговування здійснюється централізовано бухгалтерією.

1.6. Фінансування здійснюється згідно з бюджетним законодавством.

1.7. Введенський ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Засновника, Органом управління та власним Статутом.

1.5. Головною метою Навчального закладу є:

– забезпечення реалізації права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у догляді, розвитку та вихованні дітей;

– забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями Навчального закладу є:

– реалізація державної політики в галузі освіти;

– виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

– забезпечення реалізації права громадян на доступність та безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;

– виховання громадянина України;

– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

– формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

–  виховання в учнів і дітей дошкільного віку любові до України, поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

– формування у дітей гігієнічних навичок та норм безпечної поведінки;

– здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї;

– розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

– реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів та вихованців;

– створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіти», «Про дошкільну освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і діє в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством та державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів освіти;

– створення безпечних умов для життя і здоров’я дітей, а також забезпечення безпеки перебування дитини в закладі впродовж визначеного часу, організації медичної допомоги;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі, зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Навчальний заклад має таку структуру:

– дошкільний підрозділ – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок): групи загального розвитку для дітей дошкільного віку від чотирьох до шести (семи) років;

– шкільний підрозділ – школа І-ІІІ ступенів.

У Навчальному закладі визначені такі мови навчання та виховання: у шкільному підрозділі – російська, українська  мови; у дошкільному підрозділі російська мова.

З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази Навчальний заклад організує навчання в старшій школі за профільними напрямами, які щорічно визначаються у робочому навчальному плані Навчального закладу.

1.11. Наповнюваність груп у дошкільному підрозділі становить:

– від 4 до 6 років – до 20 осіб;

–  з короткотривалим перебуванням – до 10 осіб.

1.12. Навчальний заклад має право:

– проходити в установленому порядку державну атестацію;

– визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням  з відділом освіти Чугуївської районної державної адміністрації;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та  центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

– залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

– організувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

– запрошувати спеціалістів (у тому числі закордонних) на договірних (контрактних) умовах або шляхом укладання трудових договорів, договорів про співробітництво за погодженням з відділом освіти Чугуївської районної державної адміністрації;

– здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

– встановлювати форму для учнів;

– надавати платні послуги, які відповідно до законодавства України можуть надаватись державними навчальними закладами;

– надавати приміщення для занять гуртків, клубів, спортивних секцій з метою розвитку творчих здібностей учнів та вихованців, забезпечення їх фізичного здоров’я на підставі договору про співробітництво;

– здійснювати інші види діяльності, що не заборонені законодавством України і сприяють розвитку закладу та реалізації його мети.

1.13. У Навчальному закладі можуть створюватися та функціонувати: кафедри, методичні об’єднання, творчі групи, психологічна, соціологічна, методична служби, наукові та інші об’єднання учнів, вчителів, вихователів, батьків.

1.14. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у Навчальному закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.15. Медичне обслуговування учнів (вихованців) здійснюється комунальними установами охорони здоров’я Чугуївського району Харківської області та (або) медичними працівниками Навчального закладу відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.16. Взаємовідносини Навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються договорами, що укладені між ними.

1.17. Наповнюваність класів, груп шкільного підрозділу та їх поділ при вивченні окремих предметів навчального плану визначається Міністерством освіти і науки України.

1.18. Повна назва Навчального закладу української мовою:
Комунальний заклад “Введенський ліцей” Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області

Скорочена назва Навчального закладу українською мовою:

ВВЕДЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ.

Юридична адреса Навчального закладу:

63520, Харківська область, Чугуївський район, смт. Введенка, вул. Олега Горбачова, 150, телефон (05746) 95168.